Regulamin

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI KAJAKÓW
1. Wypożyczanie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem.
2. Aby wypożyczyć sprzęt należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód
osobisty,paszport,prawo jazdy).W przypadku jeśli wydający sprzęt uzna klienta za
niewiarygodnego,może odmówić wypożyczenia sprzętu.
3. Nie obsługuje się osób niepełnoletnich,pod wpływem alkoholu lub innych środków
odurzających.
4. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich,które ponoszą pełną
odpowiedzialność za nie , za ich zachowanie i ewentualne szkody.
5. Osoba wypożyczająca odpowiedzialna jest za powierzony sprzęt pływający i ponosi koszty
uszkodzenia lub zaginięcia sprzętu.
6. Na każdej jednostce musi się znajdować tyle kamizelek ratunkowych lub asekuracyjnych
ile osób się na niej znajduje,obowiązkowo należy je założyć na siebie podczas pływania.
7. Wypożyczalnia nie zajmuje się organizacją spływów kajakowych a jedynie wypożycza
sprzęt.Spływy należy organizować samodzielnie i na własną odpowiedzialność.
8. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się na terenie wypożyczalni.
9. Sprzęt zwracany Wypożyczalni powinien być w stanie umożliwiającym ponowne
wypożyczenie.
10. Za zgubienie,kradzież oraz nieodwracalne zniszczenia sprzętu Wypożyczający zwraca jego
równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień jego
zamortyzowania.
11. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych
wypadków,utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływów.
12. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na
spływie,a w szczególności za szkody,jakich mogliby oni dokonać na rzecz innych osób lub
firm.
13. Osoby naruszające regulamin wypożyczalni będą zobowiązane do zakończenia pływania
wypożyczonym sprzętem niezależnie od czasu przebywania na wodzie bez prawa zwrotu
pieniędzy.
14. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie.
W przypadku braku porozumienia,sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla
Wypożyczalni.
15. Wypożyczenie sprzętu jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków zawartych
w regulaminie.
kajakiserock.pl